AUTEC mh0707l 7,2 V batarya

Autec mbm06mh 7,2 V batarya

Autec LBM02MH 2,4 V batarya

Autec LPM02 7,4 V batarya

Hetronic 683 0310 9,6V batarya

Hetronic 683 00520 9,6V batarya

Hetronic 683 00900 3,6 batarya

Scanreco 592 7,2V batarya

İkusi Bt24 IK48 4,8v batarya

İkusi Bt06K 4,2v batarya

İkusi Bt06 7,2v batarya

İkusi Bt12 7,2v batarya

IMET BE3700 3,7 V Batarya

IMET BE5500-AS060  3,6 V Batarya

IMET BE5000-AS037  2,4 V Batarya

HBC QD116300 Şarj Cihazı

HBC QD109300 Şarj Cihazı

HBC Şarj Cihazı kartı

İkusi Bt12 7,2v batarya

AKKU Ak2 7,2 V

Putzmeister kumanda bataryası

HBC Şarj Cihazı kartı

İkusi Bt12 7,2v batarya